Vilkår og betingelser

 

Uddrag af generelle salgs og leveringsbetingelser. Se alle betingelser på www.spelsberg.dk 

1. ANVENDELSE

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance ydet af Spelsberg A/S, med mindre der eksisterer anden skriftlig aftale derom.

Afvigelser fra disse betingelser, især anvendelse af kundens indkøbsbetingelser, forudsætter Spelsberg A/S’s udtrykkelige, skriftlige godkendelse.

1.2 En aftale er indgået, når Spelsberg A/S godkender kundens bestilling. Dette sker ved skriftlig ordrebekræftelse eller levering af produkter til kunden, hvad der end måtte forekomme først. Annullering af ordrer forudsætter Spelsberg A/S skriftlige godkendelse. Hvis Spelsberg A/S på kundens anmodning iværksætter omgående levering, erklærer kunden sig indforstået med, at fakturaen inklusive disse betingelser regulerer aftalen.

1.3 Spelsberg A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer pga. sikkerhedsmæssige eller andre lovmæssige krav uden at give kunden meddelelse herom.

2. TILBUD

Spelsberg A/S tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudets dato eller indtil det tidspunkt tilbudet skriftligt er trukket tilbage.

3. PRIS - BETALING

3.1 Alle priser er dagspriser i danske kroner ekskl. moms og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, valutakursændringer m.v. Alle priser angives ekskl. enhver form for statsafgift, emballage, ekspeditionsgebyr og lignende. Udgående skatter og afgifter skal betales af kunden, hvis intet andet angives.

3.2 Priser, der er fastsat i forhold til en specifik kvantitet, gælder kun ved en kontinuerlig produktion af denne kvantitet, hvis intet andet udtrykkeligt angives. Spørgsmålet om kontinuerlig produktion afgøres af Spelsberg A/S. Hvis kvantiteter reduceres, eller leveringsinstruktioner nødvendiggør produktion af en mindre kvantitet, gælder en anden pris for den mindre kvantitet. Hvis mindre kvantitet ikke omfattes af tilbuddet, tilpasses prisen i henhold til Spelsberg A/S generelt anvendte beregningsprincipper.

3.3 Hvis intet andet aftales skriftligt, skal alle betalinger erlægges senest 8 dage netto fra fakturadatoen (forfaldsdatoen). Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning, hverken så vidt angår hovedstol eller renter. Betaling skal ske i den valuta samt til den konto, som angives på fakturaen.

3.3 Hvis kundens kreditværdighed ændrer sig før eller efter levering af produkterne, kan Spelsberg A/S begære fuld betaling eller delvis betaling eller anden passende sikkerhed, der er godkendt af Spelsberg A/S.

3.4. Ved for sen betaling forbeholder Spelsberg A/S sig ret til at debitere morarente i henhold til Rentelovens § 5.

3.5 Reklamation inden for foreskreven tid fritager ikke kunden fra hans pligt til at betale for produkterne.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1 Spelsberg A/S bevarer ejendomsretten til det leverede indtil den fulde købesum inkl. eventuelle fragtomkostninger, omkostninger for serviceydelser m.v. er betalt fuldt ud. 

4.2 Indtil fuld betaling er modtaget, skal kunden håndtere produkterne på en sådan måde, at de kan identificeres som Spelsberg A/S ejendom samt efter levering forsikre dem for egen regning imod alle sædvanlige risici.

5. LEVERINGSBETINGELSER

5.1 Hvis intet andet angives, leveres produkterne ab fabrik (Incoterms 2000)

5.2 Spelsberg A/S skal aktivt arbejde på, at produkterne leveres på de angivne leveringsdage.

5.3. Levering sker enten med levering af (del)leverence til køber eller når Spelsberg A/S har meddelt køber eller købers repræsentant at (del)leverance kan afhentes hos Spelsberg A/S

5.4 Hvis kunden modsætter sig leverancen af det aftalte køb, har Spelsberg A/S ret til at (i) opbevare produkterne og debitere kunden for opbevaringsomkostninger eller (ii) efter skriftlig påkrav til kunden at sælge produkterne til den bedst opnåelige pris og debitere kunden for den eventuelle forskel mellem opnået og aftalt pris samt opbevarings- og salgsomkostninger.

6. FORSINKELSE

6.1 Såfremt der er aftalt et bestemt leveringstidspunkt, kan køber kun påberåbe sig forsinkelse og misligholdelsesbeføjelser i anledning heraf i det tilfælde, hvor køber, efter leveringstidspunktet er overskredet, har afgivet skriftligt påkrav om levering indenfor en frist af yderligere 10 arbejdsdage og Spelsberg A/S fortsat ikke har foretaget levering.

6.2 Spelsberg A/S er ikke ansvarlig for tab, skade eller omkostning, direkte eller indirekte, som kunden pådrager sig som følge af opstået leveringsforsinkelse uanset årsagen til forsinkelsen.

7. MANGLER, AFHJÆLPNINGSPLIGT OG –RET, REKLAMATIONSFRIST

7.1 Det er kundens pligt at kontrollere produkterne ved levering. Såfremt det leverede er behæftet med fejl eller mangler, skal køber underrette Spelsberg A/S skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse, ellers anses kunden for at have godkendt produkterne. Ved skjulte fejl skal reklamation ske straks efter opdagelse.

7.2 Spelsberg A/S er forpligtet og berettiget til i en periode på 12 måneder efter levering af Spelsberg A/S ydelser og/eller produkter at foretage afhjælpning ved reparation eller udskiftning af produktet, når der af køber er påvist mangler ved Spelsberg A/S produkter, som kan tilregnes Spelsberg A/S

7.3 Køber kan ikke påberåbe sig mangler efter udløbet af 12 måneders perioden regnet fra leveringstidspunktet. Købers reklamation skal være fremkommet til Spelsberg A/S inden udløbet af 12 måneders perioden.

7.4 Såfremt køber modtager produkter, der af køber er konstateret mangelfulde, tilbagesendes disse med henblik på reparation eller ombytning efter forudgående aftale med Spelsberg A/S. Såfremt produktet viser sig ikke at være mangelfuldt, bærer køber alle omkostninger og risiko ved forsendelse til køber.

7.5 Hvis køber lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i intet tilfælde kræve omkostningsdækning af Spelsberg A/S

7.6 Såfremt Spelsberg A/S ikke indenfor rimelig tid og ved et rimelig antal forsøg er i stand til at foretage afhjælpning eller fejlretning, kan køber påberåbe sig misligholdelsesbeføjelserne, afslag i købesummen eller, såfremt der foreligger en væsentlig mangel, ophævelse af aftalen.

7.7 Ved godkendt reklamation af produkter, har Spelsberg A/S ret til efter eget valg og uden omkostning for kunden helt eller delvist at udskifte, reparere eller ændre produkterne eller at tilbagebetale købesummen for produkterne eller en passende del deraf. Spelsberg A/S har intet yderligere ansvar over for kunden.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING VED FORSINKELSE ELLER MANGLER

8.1 Spelsberg A/S ansvar i henhold til aftalen er begrænset til det beløb, der er faktureret for det aktuelle produkt.

8.2 Spelsberg A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab hos køber, med mindre fejlen skyldes grov uagtsomhed hos Spelsberg A/S

8.3 Spelsberg A/S kan ikke holdes ansvarlig, hvis produkterne er brugt uagtsomt, på en måde de ikke er beregnet til eller hvis de beskadiges. Omkostninger til montering og/eller afmontering af produktet dækkes ikke.

8.4 Spelsberg A/S ansvar omfatter kun skader som viser sig indenfor 12 måneder efter leveringstidspunktet og kun i det omfang købers reklamation fremkommer til Spelsberg A/S inden 12 måneders fristens udløb.

8.5 Spelsberg A/S forpligtigelse bortfalder såfremt der i forbindelse med materiale leveret af Spelsberg A/S benyttes komponenter, der ikke er optaget i Spelsberg A/S varekartotek eller skriftlig godkendt af Spelsberg A/S.

8.6 Spelsberg A/S er ikke ansvarlig for tab eller skade, som kunden pådrager sig som en direkte eller indirekte følge af, at produktlevering forhindres, forsinkes eller vurderes som uøkonomisk som følge af hændelser uden for Spelsberg A/S kontrol, såsom (uden begrænsning) forsinket eller udebleven levering fra Spelsberg A/S underleverandører, sygdomsfravær hos Spelsberg A/S, råvaremangel eller trafikale forstyrrelser, som ikke kan forudses.

Ligeledes anses følgende omstændigheder som force majeure og medfører derfor ligeledes ansvarsfritagelse for Spelsberg A/S: brand, krig, opløb, terroristaktioner, valutarestriktioner, strejke, lockout, relevante lov- eller forordningsændring eller myndighedspåbud samt øvrige forhold som er udenfor Spelsberg A/S indflydelse og som Spelsberg A/S ikke kunne eller burde have forudset ved aftalens indgåelse og som ville stille Spelsberg A/S særligt byrdefuldt.

8.7 De forpligtelser, som Spelsberg A/S har påtaget sig i henhold til gældende aftale, udskydes mens force majeure står på. Hvis force majeure står på i mere end 120 dage, har hver af parterne ret til at hæve aftalen med umiddelbar virkning uden noget ansvar over for den anden part. Kundens betalingspligt overfor Spelsberg A/S for produkter, der er leveret før aftalens ophævelse, gælder dog stadig.

9. PRODUKTANSVAR

9.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Spelsberg A/S ikke ansvarlig for driftstab, avance- eller tidstab eller andet indirekte tab ligesom Spelsberg A/S´s produktansvar aldrig kan overstige DKR 10.000.000,00 inkl. renter og omkostninger per skade.

9.2 Spelsberg A/S er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det kan dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl eller forsømmelser udvist af Spelsberg A/S.

9.3 Spelsberg A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

9.4 I den udstrækning Spelsberg A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Spelsberg A/S´s køber forpligtet til at holde Spelsberg A/S skadesløs i samme omfang, som Spelsbergs A/S´s ansvar er begrænset efter de tre forudgående punkter.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1 Dansk Lovgivning er gældende for samtlige aftaler og disses betingelser. Enhver tvist mellem Spelsberg A/S og kunden, der måtte opstå som følge af nærværende overenskomst eller kontraktforhold i øvrigt, afgøres ved værneting efter Spelsberg A/S valg.

11. HEMMELIGHOLDELSE

11.1 Kunden skal hemmeligholde samtlige informationer, herunder tekniske informationer, som vedkommende måtte modtage fra Spelsberg A/S og må ikke videregive disse informationer til tredjemand uden Spelsberg A/S udtrykkelige skriftlige godkendelse.

12. RETURVARER

12.1 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Specialprodukter, som fremstilles i henhold til kundens specifikationer, og som er fejlbestilt, kan ikke returneres. Ved anmodning om returnering skal fakturanummer, indkøbsdato, antal varer samt produkternes varenummer tydeligt fremgå.

12.2 Spelsberg A/S forbeholder sig ret til at fratrække en genopbevaringsomkostning på 15 % for produkter, der returneres til kreditering. Spelsberg A/S krediterer ikke omkostninger for levering, porto eller transport, som debiteres af Spelsberg A/S, eller som kunden på anden vis pådrager sig.